Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Om oss

Mod­er­na Garan­ti är spe­cialis­er­ade på garantier och kred­it­försäkring.

Vi är medlem i den inter­na­tionel­la organ­i­sa­tio­nen för kred­it- och garan­tiförsäkrings­före­tag, The Inter­na­tion­al Cred­it Insur­ance & Sure­ty Asso­ci­a­tion (ICISA), vilket säkrar ett brett samar­bete med andra ledande expert­er på garan­ti­mark­naden i Europa och hela världen. Det­ta samar­bete ger oss ock­så möj­lighet att stöd­ja verk­samheten i sven­s­ka före­tag i utlandet.

Mod­er­na Garan­ti är en del av Mod­er­na Försäkringar som är en sven­sk fil­ial till Tryg For­sikring.

Tryg For­sikring A/S är en av Nor­dens störs­ta försäkringskon­cern­er och är noter­ad på den nordiska börsen NASDAQ OMX Nordic. Kon­trollerande myn­dighet är den dan­s­ka Finansin­spek­tio­nen, Finanstil­synet. Mod­er­na Försäkringar har den sven­s­ka Finansin­spek­tio­nens till­stånd (kon­ces­sion) att bedri­va försäkringsverk­samhet enligt bland annat försäkringsklasser­na kred­it­försäkring (14) och bor­gens­försäkring (15).