Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Bli Kund — Kreditförsäkring

Enkla steg för att bli kund — kred­it­försäkring:

Infor­ma­tion — För att kun­na erb­ju­da er ett konkur­ren­skraftigt förslag avseende kred­it­försäkring behöver vi till en bör­jan kort infor­ma­tion om ert före­tag, ert försäkrings­be­hov, eventuellt his­toriska kred­it­för­lus­ter etc. Det­ta kan ni enkelt fyl­la i på doku­mentet erb­ju­dande kred­it­försäkring.

Erb­ju­dande — När vi mot­tag­it infor­ma­tio­nen från er använ­der vi det­ta som under­lag för att sam­manstäl­la ett erb­ju­dande av försäkringslös­ning.

Försäkringsav­tal — Efter att vi kom­mit överens avseende försäkrin­gens innehåll och dess vil­lkor upprät­tas ett försäkringsav­tal.

POM­net — Avs­lut­ningsvis får ni inlog­gn­ing­suppgifter till vårt onli­nesys­tem POM­net i vilket ni enkelt kan hantera era försäkrade kun­der, bestäl­la nya kred­itlim­iter, anmäla försäkringsska­da etc.

I ansökn­ings­for­muläret nedan kan ni ansö­ka om att bli kred­it­försäkringskund hos oss.