Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Bli kund — Kreditförsäkring

Enkla steg för att bli kund

Information

En kred­it­försäkringslös­ning baseras på vil­ka kun­der, dvs köpare som ni bevil­jas ett försäkringssky­dd för lik­som stor­leken på de utestående for­dringar som finns under kred­it­ti­den. Vi utgår alltid ifrån hela kund­port­föl­jen när vi gör vår kred­itbedömn­ing men tit­tar inled­ningsvis endast på ett axplock av köpare, i regel ca 10 sty­ck­en som ni anser vik­ti­gast att få försäkrade. I bifo­gat beställ­nings­for­mulär finns de uppgifter som vi behöver för att kun­na erb­ju­da ett konkur­ren­skraftigt försäkringser­b­ju­dande.

Försäkringserbjudande

När vi mot­tag­it all nöd­vändig infor­ma­tion enligt beställ­nings­for­mulär kan vi sam­manstäl­la ett försäkringser­b­ju­dande med kost­nads­förslag, övri­ga vil­lkor samt en genomgång av de kred­itbedöm­da köpar­na.

Försäkringsavtal

Efter att vi har kom­mit överens om försäkrin­gens innehåll och dess vil­lkor upprät­tas ett försäkringsav­tal.

Kom igång

Avs­lut­ningsvis får ni inlog­gn­ing­suppgifter till vårt onli­nesys­tem POM­net i vilket ni enkelt kan hantera era försäkrade köpare, bestäl­la nya kred­itlim­iter, anmäla en försäkringsska­da etc. I POM­net finns redan de bevil­jade köpar­na med god­kän­da kred­itlim­iter och ni kan sedan i lugn och ro ansö­ka om nya kred­itlim­iter för övri­ga köpare som finns. Var­je ansökan hanteras sam­ma dag som den inkom­mer. Ni får inled­ningsvis en genomgång av de enkla steg som behövs för att kom­ma igång med POM­net och det prak­tiska. Ni tillde­las en per­son­lig kred­i­t­an­a­lytik­er som kom­mer att vara behjälplig i kom­mande kred­itären­den.

I ansökn­ings­for­muläret nedan kan ni ansö­ka om att bli kred­it­försäkringskund hos oss.