Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Bli kund — Garanti

Tre enkla steg till att få en garanti utställd:

Riskbedömn­ing — Till att bör­ja med gör vi en kredit/riskbedömning av ditt före­tag. Beslut om vi kan ingå ett samar­bete sker van­ligtvis inom 24 tim­mar och senast tis­dag kom­mande vec­ka.

Försäkringsav­tal — Efter god­känd riskbedömn­ing upprät­tas ett kost­nads­fritt försäkringsav­tal där er bevil­jade kred­itram, pre­miesats samt allmän­na vil­lkor framgår.

POM­net — Avs­lut­ningsvis får du inlog­gn­ing­suppgifter till vårt onli­nesys­tem POM­net och du kan bör­ja bestäl­la garantier. Vi har en lever­ans­garan­ti som innebär att om du beställer en garan­ti innan kl. 16, så får du den utfär­dad som ett elek­tro­n­iskt doku­ment redan sam­ma dag. Efter att vi teck­nat avtal och du fått till­gång till vårt onli­nesys­tem kan du löpande bestäl­la garantier upp till er kred­itram. Skulle ditt behov av garantier öka så gör vi en förnyad riskbedömn­ing i syfte att se möj­ligheter till att öka din kred­itram.

Fun­der­ar du på att bli kund? Ring oss på 08–684 128 55 eller begär offert genom att fyl­la i blan­ket­ten och maila den till post@modernagaranti.se. Vi återkom­mer inom kort!

Vår riskbedömning

baseras på ett antal oli­ka kri­terier som vägs sam­man till ett före­tag­sunikt kred­itbeslut. Några avgörande kri­terier vid riskbedömnin­gen är:

His­torik - Verk­samhetens inrik­t­ning och his­torik

Lön­samhet - Lön­samhet över tiden

Kap­i­talis­er­ing - Finan­sier­ing, eget kap­i­tal, soliditet

Ägare — Ägarstruk­turen och eventuel­la kon­cern­till­hörigheter

Led­ning - Kon­ti­nu­itet i led­nin­gen

Riskbedömnin­gen sker ini­tialt vid upprät­tande av avtal samt löpande baser­at på årsre­dovis­ningar, finan­siel­la rap­porter, bud­getar samt dialoger med våra kun­der.

Det finns mån­ga orsak­er till att anli­ta oss på Mod­er­na Garan­ti och två av våra kun­der berät­tar hur de upp­fat­tar förde­lar­na med vårt Onli­nesys­tem och förde­lar­na med försäkrings­garan­ti jäm­fört med bankgaran­ti.

Lad­da ner beställ­nings­blan­ket­ter

Kundreferenser

Läs mer nedan vad Pål Wingren från Sehed fasad AB och Lennart Nord­lund från BDX säger.

Sehed Fasad AB – Enkelt för oss — tryg­gt för våra kun­der

I vår egen verk­samhet gäller det att vara snabb men ändå hela tiden ha kon­troll på våra åta­gan­den. Oberoende om vi job­bar som Gen­er­al-, Total- eller Under­en­tre­prenör vill vi alltid lev­er­era kost­nad­sef­fek­ti­va lös­ningar. Och med tanke på att vi som regel har fler än 50 pro­jekt rul­lande gäller det att kun­na lösa byg­garan­tifrå­gor­na på ett så smidigt sätt som möjligt, berät­tar ägare och VD Pål Wingren, på Bygg och fasad­före­taget SEHED.

När vi sök­te ny part­ner för att hantera våra garan­tiå­ta­gan­den ställde vi naturligtvis särskilt sto­ra krav på snab­ba lever­anser och hög kom­pe­tens. Mod­er­na Garan­ti har mer än väl motsvarat våra förvänt­ningar på de punk­ter­na. ”Top of the Line” helt enkelt, förk­larar Pål.

Tack vare Mod­er­na Garan­tis kund­kon­cept kan vi både spara tid och få bät­tre kon­troll på våra garantier. Myck­et tack vare deras web­baser­ade por­tal där vi enkelt ser hur vi lig­ger till i förhål­lande till våra lim­iter, sam­tidigt som vi smidigt kan läg­ga in nya pro­jekt och ha vårt försäkrings­be­vis i han­den inom någon timme. Smidigt för oss och tryg­gt för våra kun­der.

Dessu­tom är vi väldigt nöj­da med deras kom­pe­ten­ta och ser­vi­cein­rik­tade medar­betare som är enkla att ha göra med, avs­lu­tar Pål Wingren.

SEHED Byg­gmäs­tar­grup­pen består av spe­cial­ist­före­tag med primärt två kom­plet­terande verk­samheter, SEHED Fasad och Byg­gmäs­tar­grup­pen Stock­holm BMG. SEHED Fasad inrik­tar sig på yttre under­håll med tak, plåt, fasad, balkonger och fön­ster­byten. Byg­gmäs­tar­grup­pen Stock­holm BMG är inrik­tad mot ombyg­gnad­er av hela fastigheter, stam­byten samt övri­ga mer omfat­tande arbeten inom byg­gser­vice och lokalan­pass­ning. Kon­cer­nen omsat­te under 2016 drygt 1 mdr och hade ca 275 anställ­da.

 

BDX – Garan­tiförsäkring – smart ersättare för krång­li­ga och dyra bankgarantier.

Det är lätt att fast­na i gam­la hjul­spår när det gäller områ­den som inte hör till ens egen kärn­verk­samhet. Jag måste vara ärlig och säga att jag fak­tiskt inte kände till att man kunde täc­ka av sina full­görande- och åter­stäl­lan­de­garantier på annat sätt än genom bankgarantier, säger Lennart Nord­lund, Admin­is­tra­tiv chef för BDX Före­ta­gen AB i Luleå.

När jag fick höra talas om att en garan­tiförsäkring, som var både bil­li­gare och myck­et enklare, kunde ersät­ta de tra­di­tionel­la bankgarantier­na, lät det näs­tan för bra för att vara sant. Men fak­tum är att vi kun­nat spara 100 000-tals kro­nor och sam­tidigt fören­kla och snab­ba på våra process­er kring garantier­na. Utöver den direk­ta besparin­gen fick vi genom Mod­er­na Garan­tis web-por­tal en oer­hört enkel hanter­ing av våra garantier som gör att vi spar myck­et tid som vi kan läg­ga på annat, förk­larar Lennart.

Vi är hel­nöj­da med vårt garan­tiup­plägg, och den ser­vi­cein­rik­tade och kom­pe­ten­ta per­son­al Mod­er­na Garan­ti har. Det gör det lätt att rek­om­mendera Mod­er­na Garan­ti som samar­betspart­ner, avs­lu­tar Lennart Nord­lund.

BDX ska­par inno­v­a­ti­va hel­het­slös­ningar som lös­er kun­dens behov – allt från logis­tik till entre­pre­nad- och indus­tritjän­ster. BDX job­bar över hela lan­det med nor­ra Sverige som sin hem­ma­mark­nad. Kon­cer­nen har ca 500 anställ­da, med 300 kon­trak­ter­ade medlever­an­tör­er som i sin tur har 2000 anställ­da med totalt 1700 for­don.