Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Cookies

Alla som besök­er en webb­plats med cook­ies skall få infor­ma­tion om:
— att webb­plat­sen innehåller cook­ies
— vad dessa cook­ies används till och
— hur cook­ies används

En cook­ie är en liten textfil som webb­plat­sen du besök­er sparar på din dator eller dator­lik­nande enheter. Textfilen innehåller infor­ma­tion och används till exem­pel för att under­lät­ta besökarens använd­ning av webb­plat­sen. Den används för att kom­ma ihåg dig och dina val på hem­si­dan. Vi använ­der cook­ies för att ständigt mäta trafiken på vår hem­si­da och för att kun­na för­bät­tra den, samt för att kun­na anpas­sa våra tjän­ster efter de använ­darpref­er­enser du angiv­it. Cook­ies innehåller ingen infor­ma­tion som kan kop­plas ihop med en enskild per­son eller IP-adress.

Vi använ­der tem­porära och fas­ta cook­ies. Tem­porära cook­ies hjälper oss att hål­la reda på och kän­na igen din web­bläsare och gör att du kan använ­da oli­ka tjän­ster på vår hem­si­da som till exem­pel att räk­na ut vad en försäkring skulle kos­ta eller gå in på tjän­sten Mina sidor. Dessa lagras inte per­ma­nent i din dator, de försvin­ner när du stänger din web­bläsare. Fas­ta cook­ies är en liten fil som gör att webb­plat­sen kän­ner igen dig vid ett återbesök. Dessa lagras i din dator och måste tas bort manuellt.

Vi använ­der även tred­jepartscook­ies. Dessa kom­mer från före­tag vi samar­be­tar med, för exem­pelvis sta­tis­tik. Dessa cook­ies går inte heller att kop­pla ihop med en enskild per­son eller IP-num­mer.

Om din web­bläsare är inställd på att tillå­ta cook­ies ses det­ta som att du läm­nat ditt sam­ty­cke till använd­ning av cook­ies.

I din web­bläsares inställ­ningar kan du stäl­la in vil­ka cook­ies som ska tillå­tas, block­eras eller raderas. Om du inte vill acceptera använ­dande av cook­ies kan du stän­ga av funk­tio­nen via din web­bläsares säk­er­hetsin­ställ­ningar. Observera att det­ta innebär att funk­tion­er på vår webb­plats begrän­sas eller inte kan utföras alls. Du kan ock­så göra en inställ­ning som varnar var­je gång en cook­ie dyk­er upp och avgöra från fall till fall om du vill tillå­ta den eller inte.

Ytterli­gare infor­ma­tion om cook­ies hit­tar du hos Post- och telestyrelsen eller mina cook­ies.