Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Digital signatur

Mod­er­na Garan­ti fort­sät­ter sedan 2011 att vara unik på mark­naden med att erb­ju­da dig­i­ta­la PDF-garantier som kom­ple­ment till tra­di­tionel­la fysiska doku­ment. Det innebär att vi använ­der en skan­nad sig­natur för att under­teck­na våra garantier.

Föru­tom den skan­nade sig­na­turen har PDF-garantier en inter­na­tionellt god­känd dig­i­tal elek­tro­n­isk sig­natur, som ver­i­fier­ar att PDF-doku­mentet har utfär­dats av oss. Den dig­i­ta­la sig­na­turen gäller även när doku­mentet skickas med e-post. Dig­i­ta­la garantier stöds fullt ut i vårt snab­ba själv­betjän­ings-/on­line-lös­ning POM­net. I sys­temet pub­liceras garantier i PDF-for­mat utan en fysisk kopia.

Dig­i­talis­erin­gen möjlig­gör väsentligt snab­bare dis­tri­b­u­tion av garan­ti­doku­ment, särskilt när bestäl­laren finns över land­gränsen.

Vi rek­om­mender­ar att du alltid skickar ditt ELEKTRONISKA garan­ti­doku­ment till dina bestäl­lare via e-post. På det­ta sätt kan de omedel­bart ver­i­fiera doku­mentets giltighet.

Du kan läsa mer om dig­i­tal sig­natur på www.entrust.com som är vår cer­ti­fier­ingspart­ner.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om våra dig­i­ta­la PDF-garantier på sven­s­ka och engel­s­ka