Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Ersättning vid skada

Med våra garantier kan ni som för­mån­sta­gare­få en ersät­tning för de merkost­nad­er som kan upp­stå om er entre­prenör gått i konkurs.

Etablering av kontakt

När ni upp­märk­sam­mat en eventuell försäkringsska­da kon­tak­tas Mod­er­na Garan­ti på tele­fon: 08–684 128 55 eller per mail post@modernagaranti.se. Observera att en ska­da inte behöver vara fast­ställd innan kon­takt söks. Det vik­ti­ga är att en kon­takt etableras så snart ska­da kan befaras.

Personlig skadereglerare

Ni får i sam­band med kon­tak­ten en per­son­lig skadere­gler­are som läm­nar infor­ma­tion om hur skade­hanterin­gen kom­mer att ske samt hanter­ar ären­det från anmälan till utbe­tal­ning.

Dokumentation

För full­görande- och garan­ti­tids­garantier är ett pro­tokoll från en sta­tus- eller slutbe­sik­t­ning en vik­tig han­dling samt ver­i­fikatko­pi­or på åtgärd­skost­nad­er. När det gäller förskotts- eller betal­nings­garantier sum­meras sta­tus lämpli­gast genom ett kontout­drag som vis­ar betal­ningsström­mar­na.

Utbetalning

Mot bak­grund av mot­ta­gen doku­men­ta­tion med­de­las besked om utbe­tal­ning under garan­tin och det fast­ställs belopp för utbe­tal­ning. Utbe­tal­ning av garan­tibelopp görs i omedel­bar anslut­ning till avs­lu­tad skadere­g­ler­ing och skadere­g­lerin­gen sker inom 1 vec­ka från att nöd­vändig doku­men­ta­tion har pre­sen­ter­ats.

Avgörande för en effek­tiv och snabb utbe­tal­ning av garan­tibelopp är att kon­takt upprät­tas så snart som möjligt efter befarad ska­da samt att ni sam­lar nöd­vändig doku­men­ta­tion i form av besik­t­ning­spro­tokoll och fak­tu­rako­pi­or.

 

Ans­varig Skade­hanter­ing Mod­er­na Garan­ti: Leif Förare

Skadere­gler­are: Leif Förare och Cesar Arias Rodriquez

Kon­tak­tuppgifter: 08–684 128 55 och post@modernagaranti.se