Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Finansiell information

Som en del av Tryg For­sikring har Mod­er­na Garan­ti  — en del av Mod­er­na Försäkringar erhål­lit kred­it­be­tyget A1 av Moody’s den 15. decem­ber 2016. Kred­it­be­tyget är senast bekräf­tat i juli 2018. Kred­it­be­tyget reflek­ter­ar den star­ka kap­i­talis­erin­gen och det star­ka resul­tatet. Det­ta innebär att våra garantier är accepter­ade av samtli­ga större bestäl­lare.

För mer infor­ma­tion kan du läsa mer på tryg.com.

Kon­cer­nens årsre­dovis­ningar finns att lad­da ner på Trygs hem­si­da.