Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Fullgörande- och garantitidsgaranti

Entre­pre­nad­kon­trakt innehåller ofta i enlighet med Allmän­na Bestäm­melser ett krav på att entre­prenören ska läm­na en säk­er­het till bestäl­laren som garan­ter­ar åta­gan­det under full­göran­de­ti­den och/eller garan­ti­ti­den. Oftast ställer bestäl­laren krav på en kom­bin­er­ad ful­l­görande- och garan­ti­tids­garan­ti, men garan­ti­type­r­na går även att bestäl­la var och en för sig. Ful­l­görande- och garan­ti­tids­garan­ti kallas ibland Byg­garan­ti, Entre­pre­nadgaran­ti eller Kon­trak­ts­garan­ti.

En full­görande och garan­ti­tids­garan­ti kan ock­så kom­bin­eras med en sk Anbuds­garan­ti. Anbuds­garan­tin övergår med automatik till en Full­görande och garan­tids­garan­ti om entre­prenören vin­ner den aktuel­la upphan­dlin­gen (se mer under Anbuds­garan­ti).

Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till god­känd slutbe­sik­t­ning. En full­göran­de­garan­ti täck­er extrakost­nad­er som kan upp­stå på grund av att bestäl­laren måste hit­ta en ny entre­prenör som slut­för entre­pre­naden och det kan ock­så upp­stå oli­ka for­mer av stillestånd­skost­nad­er samt inter­na kost­nad­er. En full­göran­de­garan­ti täck­er även bris­ter i den instal­la­tion som entre­prenören har genom­fört innan konkursen.

Garan­ti­tids­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå under garan­ti­ti­den om entre­prenören går i konkurs och inte kan full­göra sina åta­gan­den. En garan­ti­tids­garan­ti täck­er kost­nad­er som kan upp­stå för att åtgär­da fel eller bris­ter i instal­la­tio­nen som upp­kom­mer under garan­ti­ti­den.

Enligt AB-regler­­na är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den van­ligtvis 10 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav. Garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är van­ligtvis 5 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav.

Full­göran­de­garan­tin bör­jar gäl­la i sam­band med att entre­pre­naden inleds och avs­lu­tas vid god­känd slutbe­sik­t­ning. I sam­band med slutbe­sik­t­ning inleds garan­ti­tids­garan­tin som löper under överen­skom­men tidspe­ri­od. Enligt AB-regler­­na löper garan­ti­tids­garan­tin van­ligtvis under två eller fem år.

Vid tvist mel­lan bestäl­laren och entre­prenören om entre­pre­nadens genom­förande, måste tvis­ten lösas innan en Full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti kan använ­das.

En full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti kan ock­så stäl­las ut som så kallad On demand varvid skadere­g­ler­ing sker efter att utbe­tal­ning har skett.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Ful­l­görande- och Garan­ti­tids­garan­ti

Offer­tan­sökan