Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Garantiförsäkring

Vi på Mod­er­na Garan­ti är spe­cialis­er­ade på garantier och är Nor­dens störs­ta försäkrings­bo­lag inom det­ta område. Vi hjälper årli­gen tusen­tals kun­der att försäkra sina kon­trakt och utgör en ekonomisk garant som kom­ple­ment till banker­na.

Vad är en garanti?

En garan­ti är ett bor­gen­så­ta­gande där utstäl­laren av garan­tin går i bor­gen för en kom­mer­siell part i ett kon­trak­ts­förhål­lande. Garan­tin kan använ­das om kon­trak­tet inte fullföljs till följd av insol­vens hos den försäkrade. För­mån­shavaren av garan­ti har rätt till ersät­tning för de merkost­nad­er som kan upp­stå till följd av insol­vensen.

När används garantier?

Ett van­ligt område där garantier används är i byg­g­bran­schen. Garantier­na används för att säk­er­stäl­la ersät­tningar till byg­gher­ren för merkost­nad­er i hän­delse av konkurs hos byg­gföre­taget. Garantier ställs ock­så i stor omfat­tning ut med oli­ka myn­digheter som för­mån­sta­gare. Van­ligt är tex Åter­stäl­lan­de­garantier till Naturvårdsver­ket och Länsstyrelser, Exploa­ter­ings­garantier till kom­muner, Skat­te­garantier till Skat­tev­er­ket, Insats­garantier och Förskotts­garantier till Bolagsver­ket, Resegarantier till Kam­markol­legi­et, Tull­gar­antier till Tul­lver­ket och Förskotts­garantier till Trafikver­ket. Därutöver används garantier ofta vid han­del med utlandet.

Garantier kan vara utställ­da med oli­ka under­lig­gande vil­lkor, oli­ka löp­tider samt till oli­ka belopp. Mån­ga gånger är en garan­ti skräd­darsy­dd för respek­tive kon­trakt och utgör en avgörande para­me­ter för att parter skall kun­na genom­föra en affär under tryg­ga for­mer.

Är en försäkringsgaranti samma sak som en bankgaranti?

En garan­ti utställd av ett försäkrings­bo­lag, ofta kallad försäkrings­garan­ti, fyller sam­ma funk­tion som en garan­ti utställd av en bank, så kallad bankgaran­ti. Den sto­ra skill­naden är att en försäkrings­garan­ti ställs ut baser­ad på ett före­tags merit­er och utan krav på säk­er­het. En bank ställer oftast krav på en säk­er­het i form av kon­tan­ta medel, före­tagshy­potek eller annan pant. Förde­len med en försäkrings­garan­ti är där­för ofta att våra kun­der kan frigöra kap­i­tal och låneu­trymme för andra behov samt att en försäkrings­garan­ti är mer kost­nad­sef­fek­tiv.

Försäkringslös­ning eller bankgaran­ti? Läs mer här