Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Garantiförsäkring

Vi på Mod­er­na Garan­ti är spe­cialis­er­ade på garantier och är Nor­dens störs­ta försäkrings­bo­lag inom det­ta område.

Våra garantier utfär­das som bor­gens­förbindelser, där vi utger ekonomisk ersät­tning till din kund om ditt före­tag skulle gå i konkurs och ni inte kan full­göra ert åta­gande.

Försäkringslös­nin­gen – hur funger­ar det?
Om din kund ställer krav på en garan­ti kan du med fördel använ­da vår försäkrings­garan­ti. Vår pro­dukt är iden­tisk med den tra­di­tionel­la bankgaran­tin, men för ditt före­tag innebär den sto­ra skill­nad­er. Bland annat frigör den ditt rörelsekap­i­tal, efter­som vi till skill­nad från banker­na arbe­tar utan krav på säk­er­heter.

Försäkringslös­ning eller bankgaran­ti? Läs mer här