Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Insatsgaranti

Insats­garan­ti utgör en säk­er­het för insatser som beta­las till bostad­srätts­förenin­gen i sam­band med nybyg­gnad av bostad­srättshus. Insatsgaran­ti för­val­tas av Bolagsver­ket som i enlighet med 4 kap 2 § bostad­srättsla­gen kräver en insats­garan­ti för att bevil­ja till­stånd.

Insats­garan­ti måste utfär­das om förenin­gen vill upplå­ta bostad­srät­ter innan den slut­li­ga kost­naden för förenin­gens hus är känd och har redovisats i en ekonomisk plan eller på en fören­ingsstäm­ma. Van­ligt är att garan­tin måste utfär­das om en bostad­srätts­fören­ing uppför flera hus som färdigställs vid oli­ka tid­punk­ter. Det är de av Bover­ket utsed­da intygs­gi­var­na som beslu­tar om den slut­li­ga kost­naden kan betrak­tas som känd eller inte.

Insats­garan­ti teck­nas ofta i sam­band med att förenin­gen sök­er till­stånd för att teck­na upplå­telseav­tal men garan­tin kan ock­så utfär­das tidi­gare. Ett van­ligt skäl till att teck­na garan­tin tidi­gare är att garan­tin kan använ­das i syfte att stär­ka säljprocessen.

Insatsgaran­ti utfär­das till ett speci­fikt belopp som sam­man­fall­er med det belopp som bostad­srätts­förenin­gen ämnar ta emot som insatser och upplå­telseavgifter i enlighet med den ekonomiska pla­nen.

En Insats­garan­ti kom­plet­ter­ar en Förskotts­garan­ti. En förskotts­garan­ti krävs för att få till­stånd att teck­na förhand­sav­tal och för att få sam­la in förskott/handpenning. En förskotts­garan­ti sky­d­dar inbe­ta­lade förskott/handpenning i sam­band med teck­nan­det av det så kallade förhand­sav­talet.

Insatsgaran­tin säk­er­ställer att bostad­srättskö­pare åter­får sin insats och upplå­telseavgift vid upp­sägn­ing av upplå­telseav­talet och kan lösas in i hän­delse av att förenin­gen går i konkurs och inte kan åter­be­ta­la insatser. Kri­terier­na för när en Insats­garan­ti kan åberopas framgår av Bostad­srättsla­gen.

Insatsgaran­ti teck­nas nor­malt av entreprenören/projektören för bostad­srätts­förenin­gens räkn­ing och ställs ut till för­mån för köpar­na av bostad­srät­ter.

Insatsgaran­ti kan återkallas då pro­tokoll från fören­ingsstäm­ma vis­ar att den slut­gilti­ga kost­naden för förenin­gens hus har redovisats och att ett år har för­flu­tit därefter. Det är endast bostad­srätts­förenin­gen som kan begära åter­stäl­lande av säk­er­heten. Återställande/friskrivning av Insats­garan­ti görs genom en ansökan till Bolagsver­ket. En Insats­garan­ti avs­lu­tas då utstäl­laren mot­tag­it garan­tin i retur från Bolagsver­ket.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Insats­garan­ti