Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Internationellt

Om du gör affär­er utom­lands och behöver läm­na garantier till inter­na­tionel­la bestäl­lare kan vi hjäl­pa dig med en grup­plös­ning som täck­er alla län­der och alla affärsen­heter i ditt före­tag.

Vi har mark­nadens mest flex­i­bla ser­vicelever­ans –  bland annat kan vi hantera ett myck­et stort flöde av stan­dard­is­er­ade garantier och vi har till­sam­mans med Tryg Garan­ti omfat­tande kun­skaper gäl­lande utfär­dande av garantier inter­na­tionellt.

Med vår online-lös­ning POM­net får du en full­ständig överblick över kon­cer­nens sam­lade garantien­gage­mang med speci­fika­tion­er för var­je affärsen­het.

POM­net erb­jud­er dig ock­så:

  • Möj­lighet att kon­trollera vem som får bestäl­la garantier för er räkn­ing
  • Cen­tralis­er­ad eller decen­tralis­er­ad fak­turering efter eget val
  • Fler­språkig online-lös­ning för ansökan och admin­is­tra­tion kring garan­tibeställ­ningar (för när­varande på sven­s­ka, dan­s­ka, nors­ka, fin­s­ka, engel­s­ka och tys­ka.
  • Elek­tro­n­isk spec­i­fi­ca­tion av fak­tur­or och garan­tiöver­sik­ter.

Om du vill diskutera en skräd­darsy­dd inter­na­tionell lös­ning för ditt före­tag, ring oss på +46 8–684 128 55 eller kon­tak­ta oss via for­muläret så återkom­mer vi till dig.