Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring – försäkring och supporttjänst på samma gång

Kred­it­försäkring är en utmärkt försäkringslös­ning som ger ditt före­tag både tryg­ghet och säljkraft:

 • Kred­it­sup­port: De försäkrade kun­der­na över­vakas genom vår kred­it­sup­port och ditt före­tag erhåller löpande pro­fes­sionell och per­son­lig råd­givn­ing om aktuel­la kund­förhål­lan­den
 • Lik­viditetssky­dd: I hän­delse av att en kund försätts i konkurs eller på annat vis får prob­lem med att beta­la utgår en försäkringser­sät­tning med 90% av utestående for­dran. Vid konkurs beta­las ersät­tning ut inom 14 dagar och vid sen betal­ning senast 60 dagar efter att anmälan om sen betal­ning gjorts.
 • Indi­rekt finan­sier­ing: Ökad kred­itvärdighet i banken till följd av lägre risk för kund­för­lus­ter och stärkt bal­an­sräkn­ing.
 • Till­gäng­lighet 24/7: Till­gång till onlinetjän­sten POM­net för enkel och smidig kred­i­tad­min­is­tra­tion.
 • Inkas­so erb­juds som prisvärd tilläg­gstjänst.
 • Säk­er­ställd försäljn­ing: Tid- och resursvinst till följd av extern kred­it­sup­port och inkas­so kan istäl­let läg­gas på säljfräm­jande aktiviteter.

Då kreditförsäkring är extra relevant:

 • begrän­sad infor­ma­tion om kun­der­nas betal­nings­för­må­ga
 • kun­der i insta­bi­la bran­sch­er
 • etab­ler­ing på nya marknader/segment
 • export­försäljn­ing
 • få men myck­et sto­ra kun­der
 • behov av rörelse­fi­nan­sier­ing
 • gen­erösa betal­ningsvil­lkor
 • verk­samhet i stark tillväxt
 • stort inflöde av nya kun­der
 • Större säsongsvari­a­tion­er i försäljnin­gen

Mod­er­na Garan­ti är spe­cialis­er­ade inom kred­it­försäkring och hjälper er gär­na med ett anpas­sat försäkring­sup­plägg utifrån de behov som önskas. Läs mer om våra kred­it­försäkring­spro­duk­ter.

Mon­i­tor Net­to

Mon­i­tor 90

Mon­i­tor Flex