Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Monitor 90

Monitor 90 – en kreditförsäkring med många möjligheter

Mon­i­tor 90 är en kred­it­försäkring avsedd för före­tag med en omsät­tning om MSEK 50 eller mer. Likaså vid lägre omsät­tning än MSEK 50 då försäkrings­bara kun­der finns utan­för nor­den.

Monitor 90 innebär i korthet följande:

  • Kred­it­sup­port: De försäkrade kun­der­na över­vakas genom vår kred­it­sup­port och ditt före­tag erhåller löpande pro­fes­sionell och per­son­lig råd­givn­ing om aktuel­la kund­förhål­lan­den såväl i Sverige som utom­lands.
  • Lik­viditetssky­dd: I hän­delse av att en kund försätts i konkurs eller på annat vis får prob­lem med att beta­la utgår en försäkringser­sät­tning med 90% av utestående for­dran. Vid konkurs beta­las ersät­tning ut inom 14 dagar och vid sen betal­ning senast 60 dagar efter att anmälan om sen betal­ning gjorts.
  • Indi­rekt finan­sier­ing: Ökad kred­itvärdighet i banken till följd av lägre risk för kund­för­lus­ter och stärkt bal­an­sräkn­ing.
  • Till­gäng­lighet 24/7: Till­gång till onlinetjän­sten POM­net för enkel och smidig kred­i­tad­min­is­tra­tion.
  • Inkas­so erb­juds som prisvärd tilläg­gstjänst.
  • Säk­er­ställd försäljn­ing: Tid- och resursvin­ster till följd av extern kred­it­sup­port och inkas­so kan istäl­let läg­gas på säljfräm­jande aktiviteter.

Lad­da ner pro­duk­t­blad om Mon­i­tor 90

Mod­er­na Garan­ti är spe­cialis­er­ade inom kred­it­försäkring och hjälper er gär­na med ett anpas­sat försäkring­sup­plägg enligt Mon­i­tor 90 och utifrån de behov som önskas.

Ansök om offert för kreditförsäkring enligt Monitor 90