Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

MonitorFlex

Mon­i­tor­Flex är ett erb­ju­dande till dig som har teck­nat en kred­it­försäkring hos Mod­er­na Garan­ti och som önskar att behål­la försäkrin­gen på en kund som vi nor­malt skulle avs­lu­ta på grund av försäm­rad finan­siell ställ­ning.

När kan jag överväga en MonitorFlex försäkring?

Om en av dina kun­ders ekonomiska sit­u­a­tion utveck­lar sig neg­a­tivt kan det vara aktuellt att övervä­ga en Mon­i­tor­Flex försäkring.

En neg­a­tiv utveck­ling i en kunds finan­siel­la ställ­ning skulle med­föra att försäkrin­gen blir ned­satt eller avs­lu­tad för framti­da lever­anser.

Om kun­den är vik­tig för dig och om du önskar att behål­la försäkrin­gen kan vi i vis­sa fall erb­ju­da det­ta mot en extra deb­i­ter­ing under Mon­i­tor­Flex ord­nin­gen.

Hur ansöker jag?

Du behöver bara kon­tak­ta Mod­er­na Garan­ti. Kon­tak­tup­plysningar finns i det mail som vi har skick­at till dig. Vi tar ställ­ning till om vi kan behål­la försäkrin­gen på din kund och i så fall till vilket pris. I vis­sa fall kan försäkrin­gen fort­sät­ta genom ned­satt försäkring­spro­cent.

Om du tackar ja till erb­ju­dan­det kom­mer vi att deb­it­era pre­mien för Mon­i­tor­Flex försäkrin­gen sep­a­rat och kvar­talsvis i förskott. Pre­mien baseras på försäkringssum­man.

Det finstilta

Skulle din kunds sit­u­a­tion försäm­ras ytterli­gare för­be­håller vi oss rät­ten till att avs­lu­ta försäkrin­gen, även om du tidi­gare har fått en Mon­i­tor­Flex försäkring på kun­den. Du kom­mer att varslas 5 dagar i förväg, så att du har tid till att hit­ta en alter­na­tiv lös­ning med kun­den eller avs­lu­ta ert samar­bete. Vid dessa tillfällen beta­lar Mod­er­na Garan­ti naturligtvis till­ba­ka över­skju­tande pre­mie.

Mon­i­tor­Flex öpp­nar möj­ligheten för ett smidi­gare samar­bete med era kun­der – även i peri­oder när ekonomin kan vara ansträngd.

Lad­da ner pro­duk­t­blad om Mon­i­tor Flex

Du kan ock­så få ytterli­gare upplysningar om Mon­i­tor­Flex hos din nuvarande Client Man­ag­er eller genom att ringa till oss på 08–684 128 55.