Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Monitor Netto

Monitor Netto – det mindre företagets kreditförsäkring

Monitor Netto är det mindre företagets anpassade försäkringslösning som innebär:

  • löpande över­vakn­ing av dina kun­ders betal­nings­för­må­ga
  • per­son­lig kred­itråd­givn­ing för långsik­ti­ga och lön­sam­ma kun­drela­tion­er
  • säk­er­ställd betal­ning! Får din kund prob­lem med att beta­la fak­tu­ran beta­lar Mod­er­na Garan­ti
  • inkas­sotjänst inklud­er­ad
  • bät­tre vil­lkor vid finan­sier­ing av kund­for­dringar

Enkelt och bekvämt

Mon­i­tor Net­to erb­juds före­tag med en omsät­tning upp till MSEK 50 och för köpare inom nor­den. Vil­lkor och upplägg är lät­till­gäng­li­ga och överblick­bara vilket gör det enkelt och snabbt att kom­ma igång. Utsedd kon­tak­t­per­son på Mod­er­na Garan­ti håller er kon­tin­uerligt upp­dat­er­ade på aktuell kund­in­for­ma­tion i syfte att under­stöd­ja och ska­pa bäs­ta förut­sät­tningar för långsik­ti­ga och lön­sam­ma kred­itaffär­er.

Om kunden inte betalar

I Mon­i­tor Net­to ingår även ersät­tning vid försäkringsska­da. Inträf­far en konkurs eller att din kund på annat sätt inte kan infria sina löften om betal­ning, beta­lar Mod­er­na Garan­ti 90% av er utestående for­dran. Gäller alla försäkrade kun­der.

Bonus 40%

Då Mon­i­tor Net­to väsentligt för­bät­trar ert före­tags möj­lighet att bedri­va säkra och lön­sam­ma kred­itaffär­er, utgår en bonus om 40% av årlig försäkring­spremie om skador ute­blir. Ett gott samar­bete ska pre­mieras!

3 enkla steg att bli kund

  1. Välj max­i­mal ersät­tningsnivå
  2. Fyll i beställ­nings­blan­kett
  3. Under­teck­na försäkringsav­tal

Lad­da ner pro­duk­t­blad om Mon­i­tor Net­to