Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Om POMnet

Mod­er­na Garan­ti erb­jud­er en myck­et använ­darvän­lig onlinelös­ning för beställ­ning och hanter­ing av dina garantier och kred­it­försäkringar.

POMnet för garantiförsäkring:

Beställ­ning – På pomnet.se beställer du enkelt en ny garan­ti genom fördefinier­ade garan­ti­mal­lar. Beställ­nings­funk­tio­nen sker i tre steg med möj­lighet till före­tagssökn­ing, ned­laddning av entre­pre­nad­kon­trakt och upplysande av egna ref­er­enser.

Elek­tro­n­isk lever­ans – Läg­ger du in din garan­tibeställ­ning innan kl. 16:00 garan­ter­ar vi lever­ans redan sam­ma dag. Garan­tin utfär­das dig­i­talt med elek­tro­n­isk sig­natur och du kan snabbt vidare­be­for­dra garan­tin till din bestäl­lare via e-post.

Port­följ – I din garan­tiport­följ har du full­ständig överblick över alla dina garantier, utfär­dade och ansök­ta. Du kan enkelt spåra dina garantier samt få med­de­lande om sta­tus i respek­tive ärende.

Överblick – Du har möj­lighet att sam­manstäl­la egna engage­mangsrap­porter, se dina fak­tur­or samt få god överblick över ditt försäkringsav­tal hos oss.

Här kan du se en kort intro­film om vårt onli­nesys­tem

Om du som kund inte har möj­lighet att använ­da POM­net går det ock­så bra att bestäl­la via våra beställ­nings­blan­ket­ter.

POMnet för kreditförsäkring:

Beställ­ning – På pomnet.se kan du ansö­ka om nya försäkringar på dina köpare, både i Sverige och i resten av världen. Du fyller i din ansökan direkt på nätet, anger köpare och det belopp du önskar försäkrat för den enskil­da köparen.

Elek­tro­n­isk lever­ans – Vi hanter­ar van­li­gen din beställ­ning inom 24 tim­mar från ansökan kom­mit oss till­han­da. När vi har kred­itvärder­at kun­den återkop­plar vi till dig via e-post. Enkelt och smidigt!

Port­följ – POM­net ger dig bra sam­man­fat­tning över port­föl­jen av försäkrade kun­der och du kan lad­da ner uppgifter­na för eget bruk.

Överblick – Du har möj­lighet att sam­manstäl­la egna engage­mangsrap­porter, anmäla sena betal­ningar eller konkurs­er på köpare, se dina fak­tur­or samt få god överblick över ditt försäkringsav­tal hos oss.

Här kan du se en kort intro­film om vårt onli­nesys­tem

 

Vill du veta mer om POM­net eller sak­nar du som befintlig kund inlog­gn­ing­suppgifter?

Ring till oss på 08–684 128 55 eller maila till post@modernagaranti.se så hjälper vi dig direkt!