Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Organisation

Mod­er­na Garan­ti är en del av Mod­er­na Försäkringar som till­hör Tryg For­sikring A/S, Nor­dens näst störs­ta försäkringskon­cern. Vi har lokala kon­tor i Sverige, Norge, Dan­mark och Fin­land.

Mod­er­na Försäkringar erb­jud­er ett brett urval av före­tagsan­pas­sade försäkringslös­ningar, som kan skräd­darsys för att pas­sa ditt före­tags behov.

Styrelse

Mod­er­na Garan­ti till­hör Mod­er­na Försäkringar som är en del av Tryg For­sikring A/S. För mer infor­ma­tion om Trygs styrelse hän­vis­ar vi till Trygs hem­si­da: tryg.com

Ledning

Leif Förare
Coun­try Man­ag­er, Swe­den