Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Våra garantityper

Vil­ka typer av garantier kan bestäl­las hos oss?

Det finns mängder av områ­den där det kan upp­stå garan­tibehov. I de van­li­gaste fall­en används våra garantier som säk­er­het för oli­ka entre­pre­nad­er inom bygg- och anläg­gn­ingsverk­samhet och då oftast enligt AB 04 eller ABT 06, där vi ställer säk­er­het under både full­görande- och garan­ti­tid.

Andra fall där garantier­na kom­mer till nyt­ta är t.ex.

Förskott — om du mot­tar ett förskott från din kund, kan vi stäl­la en säk­er­het för det mot­tagna belop­pet
Anbud — som intyg till bestäl­lare för pro­jekt ni avs­er att läg­ga anbud på
Åter­stäl­lande — vid åter­stäl­lande av grus- eller bergtäkt
Insatser — som säk­er­het för inbe­tal­da insatser i nybil­dad bostad­srätts­fören­ing
Resor — som säk­er­het till för­mån för Kam­markol­legi­et för att garan­tera resenär­ers hem­re­sa
Skat­ter — garantier till för­mån för Skat­tev­er­ket, Tul­lver­ket etc.

Utöver det­ta har vi möj­lighet att skräd­darsy garantier för särskil­da ändamål. Vi hjälper dig att finna den bäs­ta lös­nin­gen för dina behov!

 

Anbudsgaranti

Vid en större entre­pre­nad kräver ibland bestäl­laren en garan­ti redan i sam­band med anbuds­för­faran­det.

En anbuds­garan­ti är att betrak­ta som en full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti som bör­jar att löpa redan i sam­band med anbudet. För­lorar vår kund anbudet avs­lu­tas garan­tin, i annat fall övergår anbuds­garan­tin till en full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti.

Garan­tibelop­pet är oftast i enlighet med AB regler 10% av kon­trak­ts­be­lop­pet.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Anbuds­garan­ti

Betalningsgaranti

I ett kon­trakt mel­lan en köpare och en säl­jare upp­kom­mer ofta en sit­u­a­tion som innebär att betal­ning skall genom­föras först efter att varan/tjänsten är lev­er­erad. Med en betal­nings­garan­ti, som alltid teck­nas av köparen, garan­teras säl­jaren betal­ning av varan/tjänsten även om köparen inte kan beta­la.

Betal­nings­garan­tin omfat­tar en garan­ti för betal­ning och kan lösas in om köparen går i konkurs och ställer in betal­ningar­na.

Garan­tibelop­pet uppgår till fak­tura­be­lop­pet och kan ned­skri­vas i enlighet med eventuell betal­nings­plan.
Garan­tin löper till att fak­tu­ran är betald och teck­nas i sam­band lever­ans eller beställ­ning.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Betal­nings­garan­ti

Entreprenadgaranti

se Full­göran­de­garan­ti och garan­ti­tids­garan­ti

Exploateringsgaranti

I exploa­ter­ingsav­tal mel­lan exploatör och kom­mun finns krav på ekonomisk säk­er­het avseende  kost­nad­er för kom­munens utlägg i sam­band med uppförande av större exploa­ter­ingsar­beten. Kost­nader­na ska åter­be­ta­las av exploatören under eller efter exploa­ter­ing­sup­p­dragets färdigstäl­lande.

Garan­tin avs­er en betal­nings­garan­ti, i regel ställd som On Demand, och kan lösas in om exploatören inte full­gör sina betal­nings­för­p­lik­telser till kom­munen enligt exploa­ter­ingsav­talet.

Garan­tibelop­pet motsvarar det sam­man­lag­da åter­stående betal­nings­be­lopp som exploatören är skyldig kom­munen. Kan ned­skri­vas i enlighet med eventuell betal­nings­plan.

Garan­tin löper till att betal­nings­för­p­lik­telsen är full­gjord och teck­nas i sam­band exploa­ter­ingsav­talets uppförande.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Exploa­ter­ings­garan­ti

Fullgörande- och Garantitidsgaranti

Entre­pre­nad­kon­trakt innehåller ofta i enlighet med Allmän­na Bestäm­melser ett krav på att entre­prenören ska läm­na en säk­er­het till bestäl­laren som garan­ter­ar åta­gan­det under full­göran­de­ti­den och/eller garan­ti­ti­den. Oftast ställer bestäl­laren krav på en kom­bin­er­ad full­görande- och garan­ti­tids­garan­ti, men garan­ti­type­r­na går även att bestäl­la var och en för sig.

Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till slutbe­sik­t­ning.

Garan­ti­tids­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren mot extrakost­nad­er som kan upp­stå om enreprenören går i konkurs och inte kan full­göra sina åta­gan­den under garan­ti­ti­den.

Enligt AB-regler­na är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den van­ligtvis 10 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav. Garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är van­ligtvis 5 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav.

Full­göran­de­garan­tin bör­jar gäl­la i sam­band med att entre­pre­naden inleds och avs­lu­tas vid god­känd slutbe­sik­t­ning. I sam­band med slutbe­sik­t­ning inleds garan­ti­tids­garan­tin som löper under överen­skom­men tidspe­ri­od. Enligt AB-regler­na löper garan­ti­tids­garan­tin van­ligtvis under två eller fem år.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Full­görande- och Garan­ti­tids­garan­ti

Förskottsgaranti

I kon­trakt mel­lan en köpare och en säl­jare finns ibland överen­skom­melse om att köparen skall läm­na ett förskott på betal­nin­gen, van­ligtvis mel­lan 10–30% av kon­trak­ts­be­lop­pet. Köparen kräver då ofta en säk­er­het från en tred­je part för åter­be­tal­ning av förskot­tet om lever­ansen inte sker enligt överen­skom­melsen.

En Förskotts­garan­ti omfat­tar en åter­be­tal­ning av läm­nat förskott och kan lösas in om säljaren/leverantören går i konkurs och därmed inte kan full­bor­da sitt åta­gande.

Garan­tibelop­pet uppgår till det förskot­ter­ade belop­pet och kan reduc­eras i takt med dellever­anser och avveck­las helt senast vid god­känd slutbesiktning/leverans.

Förskotts­garan­tin löper i enlighet med vad som överen­skom­mits i kon­trak­tet. Ofta är förskotts­garan­tin tids­be­grän­sad och sam­man­fall­er med överen­skom­men betal­nings­plan.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Förskotts­garan­ti

Insatsgaranti

Insats­garan­tin utgör en säk­er­het för insatser som beta­las till bostad­srätts­förenin­gen i sam­band med nybyg­gnad av bostad­srättshus. Garan­tin teck­nas nor­malt av entreprenören/projektören för bostad­srätts­förenin­gens räkn­ing och ställs ut till för­mån för köpar­na av bostad­srät­ter.

Garan­tin säk­er­ställer att bostad­srättskö­pare åter­får sin insats vid upp­sägn­ing av upplå­telseav­talet och kan lösas in i hän­delse av att förenin­gen går i konkurs och inte kan åter­be­ta­la insatser.

Garan­tin utfär­das till ett speci­fikt belopp som sam­man­fall­er med det belopp som bostad­srätts­förenin­gen ämnar ta emot som insatser och upplå­telseavgifter i enlighet med den ekonomiska pla­nen.

Garan­tin för­val­tas av Bolagsver­ket som kräver en insats­garan­ti för att bevil­ja till­stånd i enlighet med 4 kap 2 § bostad­srättsla­gen.

Garan­tin kan återkallas då pro­tokoll från fören­ingsstäm­ma vis­ar att den slut­gilti­ga kost­naden för förenin­gens hus har redovisats och att ett år har för­flu­tit därefter.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Insats­garan­ti

Resegaranti

Pake­tre­se­la­gen föreskriv­er att alla före­tag som bedriv­er pake­tre­sev­erk­samhet skall läm­na en garan­ti till Kam­markol­legi­et som säk­er­het för resenär­ernas inbe­tal­da förskott och hem­trans­porter. Den säk­er­het som ställs ut kallas för Resegaran­ti.

Garan­tin innebär att resenär­er ersätts av en tred­je part om pake­tre­se­före­taget går i konkurs och inte infri­ar sina åta­gan­den. Garan­tibelop­pet är i enlighet med det belopp som Kam­markol­legi­et med­de­lar och är baser­ad på verk­samhetens ekonomiska omfat­tning. Resegaran­tin löper under hela peri­o­den för resev­erk­samheten.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Resegaran­ti

Samarbetsintyg

I sam­band med ett anbuds­för­farande hän­der det att bestäl­laren vill ha ett intyg på att entreprenören/leverantören är kund hos oss. Då kan vi stäl­la ut ett samar­betsin­tyg.

I intyget bekräf­tar vi att vår kund för när­varande har en etabler­ad garan­ti­ram som kan utnyt­t­jas för utfär­dande av efter­frå­gade färdigstäl­lande-, och garan­ti­tids­garantier vid ingångna entre­pre­nad­kon­trakt.

Samar­betsin­tyget är kop­plat till gäl­lande anbud, men är till skill­nad från en anbuds­garan­ti oför­p­lik­ti­gande och kost­nads­fritt.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Samar­betsin­tyg

Skattegaranti

Garan­tin innebär att skat­teob­jek­tets (försäkringsta­garens) för­p­lik­telser i form av
inbe­tal­ning av skatt säk­er­ställs genom tred­je part.

Garan­tin omfat­tar en betal­ning av skatt i enlighet med beslut från Skat­tev­er­ket och kan lösas in om lever­an­tören går i konkurs och ställer in betal­ningar­na.

Garan­tibelop­pet är i enlighet med den sch­ablon som Skat­tev­er­ket med­de­lar i sam­band
med utfär­dande av till­stånd för han­del med tex alko­hol.

Skat­te­garan­tin löper under hela peri­o­den för till­stån­det.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Skat­te­garan­ti

Tullgaranti

En tull­gar­an­ti är en ekonomisk säk­er­het till för­mån för Tul­lver­ket. Garan­tins belopp motsvarar det sam­lade belop­pet av kost­nad­er för tull och eventuel­la andra skat­ter och avgifter som ett före­tag måste erläg­ga i sam­band med import- och exportverk­samhet samt tran­si­teringar.

Tul­lver­ket bevil­jar ett före­tag ett betal­ningsanstånd (tidi­gare kred­it­till­stånd) och utgör en kred­it­tid (upp­skov) om 30 dagar för att erläg­ga tull­skuld. Ett krav för att erhål­la betal­ningsanstånd är att en sam­lad tull­gar­an­ti ställs i de fall aktuell tull­skuld över­stiger 1000 euro under en peri­od om 2 månad­er.

I sam­band med ansökan om betal­ningsanstånd fast­ställs garan­tins stor­lek.
Tull­gar­an­tin löper så länge ett betal­ningsanstånd finns.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Tull­gar­an­ti

Återställandegaranti

Länsstyrelsen ställer krav på att mark åter­ställs efter att ett till­stånd för exploa­ter­ing av mark har upphört. Exploa­ter­ing av mark kan till exem­pel vara upprät­tande av en grustäkt eller av en vin­d­kraftspark.

Ett till­stånd bevil­jas för speci­fi­ka peri­oder och som säk­er­het för att marken kom­mer att åter­stäl­las ställer Länsstyrelsen krav på en säk­er­het. Den säk­er­het som ställs ut kallas för åter­stäl­lan­de­garan­ti.

Garan­tin omfat­tar en finan­sier­ing vid åter­stäl­lande av mark och ställs ut till för­mån för Länsstyrelsen eller motsvarande myn­dighet. Garan­tin kan lösas in om entre­prenören som ska bedri­va åter­stäl­lan­det går i konkurs och inte kan full­bor­da sitt åta­gande.

Garan­tibelop­pet är i enlighet med det krav som Länsstyrelsen kräver för att till­stånd för exploa­ter­ing skall få ske.

Åter­stäl­lan­de­garan­tin löper under hela peri­o­den för till­stån­det. Peri­o­den kan vara upp till 20 — 30 år.

Lad­da ner infor­ma­tions­blad om Åter­stäl­lan­de­garan­ti