Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Våra garantityper

Vil­ka typer av garantier kan bestäl­las hos oss?

Det finns mängder av områ­den där det kan upp­stå garan­tibehov. I de van­li­gaste fall­en används våra garantier som säk­er­het för oli­ka entre­pre­nad­er inom bygg- och anläg­gn­ingsverk­samhet och då oftast enligt AB 04 eller ABT 06, där vi ställer säk­er­het under både full­görande- och garan­ti­tid.

Andra fall där garantier­na kom­mer till nyt­ta är t.ex.

Förskott — om du mot­tar ett förskott från din kund, kan vi stäl­la en säk­er­het för det mot­tagna belop­pet
Anbud — som intyg till bestäl­lare för pro­jekt ni avs­er att läg­ga anbud på
Åter­stäl­lande — vid åter­stäl­lande av grus- eller bergtäkt
Insatser — som säk­er­het för inbe­tal­da insatser i nybil­dad bostad­srätts­fören­ing
Resor — som säk­er­het till för­mån för Kam­markol­legi­et för att garan­tera resenär­ers hem­re­sa
Skat­ter — garantier till för­mån för Skat­tev­er­ket, Tul­lver­ket etc.

Utöver det­ta har vi möj­lighet att skräd­darsy garantier för särskil­da ändamål. Vi hjälper dig att finna den bäs­ta lös­nin­gen för dina behov!